สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
เลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

กรุณากรอกรหัสพนักงาน หรือ เลขสมาชิกสหกรณ์


      * สมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 31 มกราคม 2566 หากตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อลงทะเบียนเลือกตั้ง

กรุณาติดต่อสหกรณ์ โทร 6888 หรือ 02-0096888 กด 4 ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและประมวลผล


       สมาชิกที่ไม่ได้แจ้งขอเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งไว้ ยังสามารถใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่

ตนเองไม่มีชื่ออยู่ได้ แต่จะมีความล่าช้าเนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนการขอย้ายโอนสิทธิเลือกตั้งจากหน่วย

เลือกตั้งเดิมของสมาชิกซึ่งใช้เวลาพอสมควร